UYUMSOFT BİLGİ SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

Şirket olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca sizi, kişisel veri işleme faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz.

1. Veri Sorumlusu Kimliği

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz; Veri sorumlusu olarak Çiftehavuzlar Mah. Eski Londra Asfaltı Cad. Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü Teknoparkı A1 Blok, Kat:2, No:201 P.K. 34220 Esenler / İstanbul adresinde Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri A.Ş. tarafından aşağıda açıklanan kapsamda hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklayabilecek/aktarabileceğiz.

2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sağlanan hizmet ve Şirketimizin ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Onay ve/veya imzanızla tanzim edilen işlemlere ilişkin tüm sözleşmeler/bilgilendirme formları ve sair belgelerle, Şirketimiz birimleri ve bölümleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Ayrıca, Şirket hizmetlerini kullanmak amacıyla çağrı merkezlerimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda, Şirketimizi veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, Şirketimizin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Müşterilerimizin kullanım alışkanlıkları göz önünde bulundurularak ilgilenebilecekleri ürünlere ilişkin yönlendirmede bulunulması ve kampanyalara ilişkin bilgi verilebilmesi, anılan hizmetlere ve ürünlere yönelik tanıtım, pazarlama, promosyon ve kampanya faaliyetlerinin yapılması için kişisel verileriniz kullanılacaktır.

Şirket tarafından toplanan kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

Kişisel verileriniz, sizlere sunduğumuz hizmet kalitemizin arttırılması ve satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak tanıtım, pazarlama, promosyon ve kampanya çalışmaları gibi çalışmalar kapsamında da kullanılabilecektir.

Müşteri/kullanıcı ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve/veya icrası РMüşteri/kullanıcı talep ve/veya şikayetlerinin takibi РSözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri A.Ş.’nin ve onunla iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi kapsamında verileriniz işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve İşlenmesi

Şirketimiz 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 5. maddesinin 2. fıkrasında ve 6. Maddenin 3. Fıkrasında belirtilen kişisel veri işleme şartları içerisindeki amaçlarla ve koşullarla sınırlı olarak kişisel veriler işlemektedir. Bu amaçlar ve koşullar;

 • Ki≈üisel verilerinizin i≈ülenmesine ili≈ükin ≈ûirketimizin ilgili faaliyette bulunmasƒ±nƒ±n Kanunlarda a√߃±k√ßa
  öngörülmesi,
 • Ki≈üisel verilerinizin ≈ûirketimiz tarafƒ±ndan i≈ülenmesinin bir s√∂zle≈ümenin kurulmasƒ± veya ifasƒ±yla doƒürudan doƒüruya ilgili ve gerekli olmasƒ±,
 • Ki≈üisel verilerinizin i≈ülenmesinin ≈ûirketimizin hukuki y√ºk√ºml√ºl√ºƒü√ºn√º yerine getirebilmesi i√ßin
  zorunlu olması,
 • Ki≈üisel verilerinizin sizler tarafƒ±ndan alenile≈ütirilmi≈ü olmasƒ± ≈üartƒ±yla; sizlerin alenile≈ütirme amacƒ±yla sƒ±nƒ±rlƒ± bir ≈üekilde ≈ûirketimiz tarafƒ±ndan i≈ülenmesi,
 • Ki≈üisel verilerinizin ≈ûirketimiz tarafƒ±ndan i≈ülenmesinin ≈ûirketimizin veya sizlerin veya √º√ß√ºnc√º ki≈üilerin haklarƒ±nƒ±n tesisi, kullanƒ±lmasƒ± veya korunmasƒ± i√ßin zorunlu olmasƒ±,
 • Sizlerin temel hak ve √∂zg√ºrl√ºklerine zarar vermemek kaydƒ±yla ≈ûirketimiz me≈üru menfaatleri i√ßin ki≈üisel veri i≈üleme faaliyetinde bulunulmasƒ±nƒ±n zorunlu olmasƒ±,
 • ≈ûirketimiz tarafƒ±ndan ki≈üisel veri i≈üleme faaliyetinde bulunulmasƒ±nƒ±n ba≈ükasƒ±nƒ±n hayatƒ± veya beden b√ºt√ºnl√ºƒü√ºn√ºn korunmasƒ± i√ßin zorunlu olmasƒ± ve bu durumda da ki≈üisel veri sahibinin fiili imk√¢nsƒ±zlƒ±k veya hukuki ge√ßersizlik nedeniyle rƒ±zasƒ±nƒ± a√߃±klayamayacak durumda bulunmasƒ±,
 • Ki≈üisel veri sahibinin saƒülƒ±ƒüƒ± ve cinsel hayatƒ± dƒ±≈üƒ±ndaki √∂zel nitelikli ki≈üisel verilerin i≈ülenmesinin kanunlarda √∂ng√∂r√ºlmesi,
 • Ki≈üisel veri sahibinin saƒülƒ±ƒüƒ±na ve cinsel hayatƒ±na ili≈ükin √∂zel nitelikli ki≈üisel verileri kamu saƒülƒ±ƒüƒ±nƒ±n korunmasƒ±, koruyucu hekimlik, tƒ±bbi te≈ühis, tedavi ve bakƒ±m hizmetlerinin y√ºr√ºt√ºlmesi, saƒülƒ±k hizmetleri ile finansmanƒ±nƒ±n planlanmasƒ± ve y√∂netimi amacƒ±yla, sƒ±r saklama y√ºk√ºml√ºl√ºƒü√º altƒ±nda bulunan ki≈üiler veya yetkili kurum ve kurulu≈ülar tarafƒ±ndan i≈ülenmesidir.

Bu şartların bulunmaması halinde; kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmak için Şirket kişisel veri sahiplerinin açık rızalarına başvurmaktadır.

Yukarıda belirtilen koşullar altında;

Şirketimiz kişisel verileri, bunlarla sınırlı olmamak üzere aşağıdaki amaçlarla işleyebilmektedir:
Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi doğrultusunda;

Рİş faaliyetlerinin ve iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

РFinans ve/veya muhasebe işlerinin takibi,

РYetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,

РKurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
РÜretim ve/veya operasyon süreçlerinin planlaması ve icrası

Рİş ortakları ve/veya tedarikçilerin bilgiye erişim yetkililerinin planlanması ve icrası
Şirket Tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi doğrultusunda;

РMüşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası,

РMüşteri talep ve/veya şikayetlerinin takibi,

РÜrün ve/veya hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası,

РSatış sonrası destek hizmetleri aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası, erin kişisel veri sahiplerinin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek kişisel veri sahiplerine önerilmesi için gerekli çalışmaların yapılması amacı doğrultusunda;

РÜrün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

РSatış ve satış sonrası operasyonlar ile satın alma operasyonları,

РŞirketin sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve/veya icrası, işisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması;

Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini; Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesinin ve verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi amacıyla her türlü gerekli teknik ve idari tedbir alınmaktadır.

3. Kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği

Açıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel verileriniz; KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde, Şirket tarafından yukarıda yer alan amaçlarla sınırlı olmak üzere; kişisel veri alma yetkisi bulunan Kamu Tüzel Kişilerine, otoritelere, iştiraklerimize, aracılık/acentelik sıfatıyla faaliyet yürüten şirketlere, ana iş kolumuz olan bilgi sistemleri, yazılımları faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet alınan 3. Taraflara, iş birliği yaptığımız yurtiçi/yurtdışı kurum kuruluşlara, iş ortaklarımıza ve bağımsız denetim şirketlerine, aktarılabilecektir. Kişisel verilerinizin paylaşılması halinde gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Şirket tarafından müşteri temsilcileri, ilgili internet siteleri, mobil uygulama gibi kanallardan, Uyumsoft Bilgi Sistemlerinin erişimine imkan verdiğiniz sosyal medya hesapları üzerinden elektronik ortamda ve/veya çağrı merkezi kanalıyla toplanmaktadır. KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

5. İlgili Kişinin Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak cevaplama sürecinin ayrıca bir maliyet doğurması halinde, Kişisel verilerin korunması kurulu tarafından belirlenen tarifeye göre ücret talep edilebilecektir. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

6. Başvuru Yöntemleri

Başvurunuzu yazılı olarak Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri A.Ş. Çiftehavuzlar Mah., Eski Londra Asfaltı Cad. Davutpaşa Kampüsü Teknoparkı D:A1 Blok No. 201, Esenler/İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden ya da posta ile imzalı olarak iletebilir, noter vasıtasıyla tebligat yababilir, Güvenli Elektronik İmza ile E-posta göndererek Şirketimize iletebilirsiniz.