Uyumsoft Kurumsal İş Sistemleri


Satış: 0212 467 33 33      

ban-urunler-besiciftligi

Uyumsoft ERP Kurumsal İş Sistemi ile bütünleşik Feedlot Veri Yönetimi, işletmeye açılım ve yenilik sağlayan, işletme yöneticilerinin işlerini kolaylaştıran bir veri analiz rehberi, erken uyarı sistemidir.

Besi periyodunda ve kesimi takiben karkasın durumunu gösteren bir yol haritasıdır. Yıllar boyunca işletmenin dönemler halindeki performansını geriye dönük izleyebileceğimiz, dönemler arasında kıyaslama yapabileceğimiz bir arşivdir.

Farkında olmadığımız maddi kayıpları, hataları görme anlamında kullanıcıya ipuçları sunarak uyaran parametreleri içermektedir. Aylık göstergeler ile yöntem ve önlem tayini mümkün olur:
Sistemdeki performans kriterleri, besicilikte dünyanın akredite olduğu, hesaplanmasında besi bilimi otoritelerince hazırlan formüllerin kullanıldığı parametreleri içerir.

Şu temel işlevsel çerçeveye sahiptir:

 • Yıllık satış ve satın alma planları
 • Geçmiş yıl verilerine bağlı üretim politikaları
 • Çiftliğe alınan her hayvanı üçlü kulak no sistemi ile takip eder – Bakanlık no, Çiftlik no, SistemEntegrasyon no.

Besilik dana alımında bireysel yada sözleşmeli (önceden belirlenmiş fiyatlar üzerinden muhasebeleştirme) alımlar.

Besilik danalara karantina çiftliklerinde yapılan yem ve ilaç uygulamalarının miktar ve maliyet katkısı kayıtlarını nihai çiftlikte sisteme aktarır.
Hayvan girişi esnasında kamyondaki toplu tartım ile içerideki bireysel tartım arasındaki farka bağlı oluşan maliyeti dikkate alır.

Padok transferi yapılan danalara ait tüm bilgileri yeni padoka taşır.

Tartımların veritabanına girişinde; tedavi, aşı, padok transferi v.b. uygulamalar mümkündür.
Günlük sağlık, standart tedavi ve aşı uygulamaları önceden tanıtılarak gerekirse sürü tedavisi uygulanabilir. Bunlar yapılırken envanterden eksilen miktarlar hayvanlara bireysel maliyet olarak yansıtılabilir.

Ette Kalıntı riski %100 engellenmektedir. Günlük olarak hayvanlara yapılan tedavinin sisteme girilmesi ile beraber ilaçların vücuttan atılma periyotlarına göre (Withold Period) kesim öncesinde kesime gönderilmesi sakıncalı hayvanlar konusunda kullanıcıyı uyarmaktadır. AB uyumu çerçevesinde ette kalıntı yapan kimyasalların etik ve yasal sorumluluğu anlamında itibar katkısı sağlar.
Padok bazında verilen yem miktarını, padoklardaki her bir hayvana miktar ve maliyet olarak yansıtarak performans parametrelerini ve yem envanterini izler.

Işletmedeki takip edilen hayvanın bireysel kodu, onun özel kulak numarasıdır ki bu o hayvan için kimlik belgesidir. Hayvana yapılan her türlü hizmet ve harcama günlük bazda bu kulak numarasına maliyet olarak eklenir. Besi periyodunun herhangi bir aşamasında hayvanın güncel maliyeti görülebilir.

Bu takip süreci, hayvan çiftliği terk ettiği güne kadar devam eder ve hayvan envanterden düştükten sonra bile kayıtlar arşivden istenildiğinde alınabilir.

Hayvanların bireysel veya grup halinde maliyetleri, toplu ya da ortalama, güncel veya besi periyodu sonunda görülebilir.

Hayvanların çiftliğe girişinde canlı ağırlıklarına göre ödenen paraya bağlı olarak hayvanın gerçek birim bedeli hesaplanmaktadır.

Hayvan giriş, çıkış, padoklar arası hayvan transferleri işlemleri günlük girilir.

Günlük yemlemelere bağlı olarak tüketim miktarında artış yada azalmasının yanı sıra rasyon değişikliklerini miktarsal ve yemin bileşenleri olarak doğru bir şekilde hayvana bireysel olarak yansıtır ayrıca bunları envanterden bu oranlar da eksiltir.

Yem hammadde envanterinin günlük ve güncel stok takibi.
Uygulanan besleme programının doğrulanması
Planlanan işlerin uygulama kontrolü -aşı, sürü tedavisi, çiftlik bakım, araç bakım v.s.

Tedaviler günlük olarak kulak no’suna olan maliyet yansıması, kullanılan ilacın eksilmesine bağlı olarak ilaçta güncel envanter kıyaslanabilir. Bir hayvana yapılan tedavi, öncesinde yapılanlarla birlikte tedavi detayları şeklinde görülebilir. Bu da, sağlık uygulamalarının ve sağlık rejiminin sorgulanması ve yeni tedavi yöntemleri ile birlikte hareket tarzlarının belirlenmesi açısından sağlık ekibine yön vermektedir.

Analizler ve raporlar:

Ölüm ve Acil kesim yüzdesi ve bunların diğer hayvanlara olan maliyet yansımasını performans kriteri rakamı anlamında görmek mümkündür.

AlımBölgesi ve Tedarikçi bazında rapor örnekleri:

 • Hangi tedarikçiden alınan danalarda Mortalite yüksek?
 • Hangi tedarikçiden alınan danaların ADG’leri düşük veya yüksek?
 • Hangi tedarikçiden alınan danaların daha fazla ilaç maliyeti var?
 • Hangi tedarikçiden alınan danaların DOF süresi kısa/uzun?

Sağlık Personeli yada tedavi stratejileri bakımından uygulamaların doğrulanma testleri:

 • Hangi personelin yapmış olduğu tedavi maliyetleri dana başına daha düşük?
 • Ölen danaların tedavileri kim tarafından yapılmış?
 • Nükseden tedaviler kim tarafından yapılmış?

Ara yada kesim öncesi tartım işlemlerinden ve kesim sonrası o gün itibariyle hayvanların bireysel, topluluk ortalaması anlamında

 • ADG (Average Daily Gain) Günlük ortalama canlı ağırlık artışı.
 • FCE (Feed Conversion Efficiency) Ortalama Yem-Canlı Ağılık dönüşüm oranı.
 • FCOG (Feed Cost of Gain) 1 kg CA için harcanan KM (DM) bazında yemin maliyeti.
 • DMI% (Dry Matter Intake%) Tüketilen yemin km bazında vücut ağılığına olan oranı.
 • olmuş ise;
 • HDW% (Hot Dress Weight %) Ortalama Karkas Randımanı; sıcak karkasın canlı vücut ağırlığına oranı.
 • AVG% (Body Fat%) Ortalama Canlı Ağırlık yağ oranı
 • ABF
 • Irklar, tedarikçiler, bölgeler ve alım canlı ağırlıklarına göre karlılık karşılaştırmaları.
 • Satış yapılan firmalar (kesim yapılan kombina) arasındaki randıman kıyaslamaları
 • Mecburi kesimlere ait kar/zarar hesaplamaları

Aylık yem ilaç v.b tüketim envanterlerinin çıkartılması

 • Aylık dana stok hareket detayı
 • Ay sonu kar zarar hesapları
 • Yıllık envanter
 • Yıllık alış/satış raporu
 • Yıllık bilanço ve kar zarar hesapları……

Veri Yönetimi

 • İrsaliyeli Sözleşme ve Giriş İşlemleri
 • Sözleşme ve Tedarik Anlaşmaları
 • Araç Kabul ve Araç Dış Kantar Tartımları
 • Hayvan kabul ve İç Kantar Giriş Değerleri
 • Mustahsil Makbuzlu Sözleşme ve Giriş İşlemleri
 • Sözleşme ve Tedarik Anlaşmaları
 • Araç Kabul ve Araç Dış Kantar Tartımları
 • Hayvan kabul ve İç Kantar Giriş Değerleri
 • Mustahsil Cari Tanımları
 • Müstahsil Makbuzu Hareket Tipleri
 • Hayvan Hareketleri ve Pen Transferleri
 • Pen Transferleri
 • Tartım Bilgileri Yönetimi
 • Tek tartım işlemler
 • Toplu Tartım işlemler
 • Sağlık Uygulamaları
 • Tedavi Tanımları
 • Diagnosis Tanımları
 • Uygulama Tanımları
 • Withold (İlaç Arınma Değerleri) ve İlaç Uygulama Şekilleri
 • Günlük Sağlık Uygulamaları
 • Toplu Günlük Sağlık Uygulamaları
 • Envanterden Hayvan Düşülmesi
 • Mortalite
 • Mecburi Kesim
 • Mecburi Kesim Karkas
 • Mecburi Kesim Bütün
 • Satışlar
 • Satış Karkas
 • Satış Bütün
 • Sistem Verileri ve Parametreler
 • Hayvan Tanıtım Kartı
 • Hayvan Grup Tanımları
 • Hayvan Irk Tanımları
 • Hayvan Durum Tanımları
 • Hayvan Çıkış Sebebi Tanımları
 • Hayvan Yaşam Yer Tanımları
 • Hayvan Cinsiyet Tanımları
 • Yem değer Tanımları
 • Raporlar
 • Sözleşme Raporu
 • Yem ve Yemleme Veri Yönetimi
 • Rasyon Tanımları
 • Günlük Rasyon Üretimleri ve Penlere Dağılımı
 • Parametreler
 • Matris Değer Kodları
 • Yem Malzemelerim Matris Değerleri
 • Karışım Tanımları
 • Öğün Tanımları
 • Rasyon Kısa Kod Tanımları
 • Genel Raporlar
 • Hayvan Envanter Raporları
 • Çiftlik Hayvan Durumları
 • Hayvan Sağlık Durumları
 • Bireysel Sağlık Durumları
 • Bireysel Performans Durumları
 • Hayvan Sayıları
 • Analiz Çiftlik
 • Pen Performans Raporu
 • Hayvan Satış Raporları
 • Hastalık Raporu
 • Satış Raporları
 • Acil Kesim – Ölüm (Mortalite) Raporu
 • Maliyet Raporları
 • Tarihler Arası Stok Raporu
 • Grup Bazında satış Maliyet Raporu
 • Satılan Hayvanların Maliyet Raporu
 • Mortalite Hayvanların Maliyet Raporu
 • Yem Çıkış ve Günlük Üretim Üretim Raporları
 • Sağlık Malzemeleri Tüketim Raporları
 • Sistem Parametreleri
 • Stok Hareket Parametreleri
 • Besi Parametreleri
 • Üretim yem Maliyeti Dğerlendirme
 • Maliyetlendirme İşlemleri
 • Maliyet Unsurları
 • Muhasebe Dağıtım Tablosu
 • Muhasebeden Bilgi alma
 • Dönemsel Maliyet Raporu
 • Genel Maliyet Raporu
 • Dönemsel Pen bazında Maliyet
 • Genel Pen bazında Maliyet
 • Besi Bütçeleme
 • Senaryo Hazırlama
 • Mevcut Durum Senaryosu
 • Alış Senaryosu
 • Satış Senaryosu
 • Parametreler
 • Alış Bütçesi Parametreleri
 • Satış Bütçesi Parametreleri
 • Raporlar
 • Ayrık Raporlar
 • Rapor Menu
 • Raporlar
 • Günlük Sağlık Uygulamaları Raporu
 • Bireysel Sağlık Durumları Raporu
 • Hayvan Sayıları Raporu
 • Pen Performans Raporu
 • Hastalık Raporu
 • Tartım Raporu
 • Bireysel Performans Durumları
 • Tedavi Maliyet Raporu
 • Veri Girişleri
 • Karantina Hayvan Tanımları
 • Aşı ve Saglık Uygulamaları
 • Hayvan Kabul işlemleri
 • Parametreler
 • Çiftlik Tanımları
 • Karantina Tanımları
 • Raporlar

 

   
Türkiye’nin Lider Kurumsal İş Sistemleri Firması
ERP, CRM, HRM Kurumsal İş Sistemleri
Bir performans merkezi olarak Uyumsoft
featured-touch-erp featured-uyumsoft
i-Dönüşüm Merkezi
Touch ERP
İnternet Çağında İş Gündemi
Küresel işletmelerin ERP sistemleri eskidi, hantal kaldı Küresel işletmelerin ERP sistemleri eskidi, hantal kaldı

Küresel işletmelerin; ERP Kurumsal Kaynak Planlaması, CRM Müşteri İlişkileri Yönetimi, HRM İnsan Kaynakları Yönetimi, SCM Tedarik Zinciri Yönetimi, v.d. iş uygulamaları, kurumsal iş sistemleri, iş teknolojileri tedarikçileri ve ICT mimarileri… Devamı »

ERP nedir, ne değildir? ERP nedir, ne değildir?

ERP’ler birer kurumsal yönetişim sistemidir. ERP’lere ek, APS planlama çizelgeleme algoritmaları geliştirilmiştir. Her yazılım evinin kendi ERP mimarisi vardır. Özellikle Internet, muhasebe programlarındaki uygulamalardan tamamen farklı bir yönetişim yaklaşımına sahiptir…. Devamı »

ERP Kurumsal check-up: İş süreçleriniz ne kadar akıcıdır? ERP Kurumsal check-up: İş süreçleriniz ne kadar akıcıdır?

ICT iş teknolojileri, verilerin kayıt altına alınmasını, erişimini ve daha sonra anlamlı bilgiler haline dönüştürülmesini, raporlanmasını sağlamalıdır.Önce; Kurumsal Kaynak Planlaması, Müşteri İlişkileri Yönetimi,  İnsan Kaynakları Yönetimi ile veriler kayıt altına… Devamı »

İş uygulamalarının know-how içeriği neleri kapsar? İş uygulamalarının know-how içeriği neleri kapsar?

ERP Kurumsal Kaynak Planlaması, CRM Müşteri İlişkileri Yönetimi, HRM İnsan Kaynakları Yönetimi, SCM Tedarik Zinciri Yönetimi,  v.d neleri kapsıyor. Değişik iş süreçleri ERP/CRM/SCM sistemleri içlerinde, değişik iş süreçleri yapıları bulunur…. Devamı »

ERP’nin, kuruma özgü işlevselliği karşılama oranı nedir? ERP’nin, kuruma özgü işlevselliği karşılama oranı nedir?

İş süreçlerinin, bütünleşik yürütülmesi, veri akışı, raporlama ve analiz gibi gereksinimlerle ERP Kurumsal Kaynak Planlama, CRM Müşteri İlişkileri Yönetimi, HRM İnsan Kaynakları Yönetimi, v.d. uygulama yazılımlarına olan talep artmaktadır. Farklılaşan ihtiyaçlara… Devamı »


ERP arrow ERP
ERP arrow CRM
ERP arrow HRM
ERP arrow e-Fatura
ERP arrow e-Defter
ERP arrow e-Arşiv

ERP arrow Kurumsal İş Ugulamaları
ERP arrow Sektörel İş Uygulamaları
ERP arrow i-Dönüşüm Entegratörü
ERP arrow e-Devlet Projeleri
ERP arrow Haberler
ERP arrow Başarı Hikayeleri

   ERP arrow Ana Sayfa
   ERP arrow Kurumsal
   ERP arrow Ürünler / Hizmetler
   ERP arrow iDönüşüm
   ERP arrow Sektörler
   ERP arrow Referanslar

ERP arrow İletişim
ERP arrow Genel Merkez
ERP arrow Ankara Ofis
ERP arrow İzmir Ofis
ERP arrow Bursa Ofis
ERP arrow Bakü Ofis


ERP linkedin  ERP googleplus      

ERP facebook  ERP youtube  ERP rss    


ERP uyumsoft akademi ERP edevlet ERP idonusum ERP mutabakat
© 2016 Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri A.Ş. ® Tüm Hakları Saklıdır.