Uyumsoft Kurumsal İş Sistemleri


Satış: 0212 467 33 33      

İş’in Aslı Yönetişim! Yönetişim = yönetim + iletişim + bilişim

Filozoflar hep hayatı anlamaya çalıştılar; Halbuki aslolan onu değiştirmektir!

Karl Marx

makale-yonetisim

*19.yy üretim esaslı iş “production based business” devriydi;

*20.yy’da lojistik esaslı işe “logistics based business”a odaklanıldı; küresel ağlar, dijitalleşme ve network devriydi

*20. yüzyılda insanlığın kaderini şekillendiren en önemli paradigma değişimi, dünyanın küresel ağlarla çevrili ve örülü hale gelmesidir;

demiryolu, hava, deniz ve kara ulaşım, telekomünikasyon, bilgisayar ve Internet, TV, gazete, medya ağlarıyla örülmesinin ardından çok uluslu şirketlerle, bankalarla, uluslararası para piyasalarıyla, yabancı yatırımlarla örülmesi. Bu devrimlerin işi dönüştürmesiyle küresel, bütüncül, entegre bir paradigmanın ortaya çıktığını söyleyebiliriz.

*21.yy’a ise tasarım bazlı iş “design based business” damgasını vuracak.

Ürün geliştirmeden ziyade iş modeli geliştirme ve uygulayıp sürdürmek esas olacak.

Türkiye, Avrupa “logistics based business”a geçerken tekstil başta olmak üzere devreye girdi ve üretimi üstlendi; Türkiye, şu anda “logistics based business”a geçişin sıkıntılarını yaşıyor; bireysel tüketici müşterinin eksende olduğu retail konusundaki odaklanma bunun bir işareti.

Gündeme “design based business”ı eklemezsek; kuyrukçuluk (“me too!”) ve bunun tabii sonucu olarak “sıfır kar operasyonu” sendromu sorunu sürecek!

Mevcut bilgi alanlarımız durumun aşılmasına hizmet etmiyor.

Buradaki sorun, problemin firma –hatta sektör- bazında çözülemeyeceğidir; sorun mutlaka “inter-sektörel yönetişim” bağlamında ele alınmalıdır; bu yönetişimin tanımı, bileşenleri, aktörleri, ilişki modalitesi mevcut bilgi tabanında anlaşılamaz; bir “ezber bozmak” konsepti dahilinde ele alınmalıdır; bu ise “intersektörel düşünmek” “iş”i yeniden modellemek ve yönetmek ihtiyacına tekabül etmektedir.

Şöyle ki, firmaları dört temel iş modeli etrafında içinde yeraldıkları ekosistemler bazında algılamak ve ekosistem çapında ortak bir iş kültürü zorundayız;

 1. üretim/manufacturing/production/mining tarım dahil mal veya hizmet, fason, zanaatkar
 2. ticaret/commerce/outsourcing, finans dahil mal veya hizmet, re/organize perakende, dışkaynak servisler,esnaf
 3. kullandırma/utility/abonnement, SaaS, IaaS, PaaS
 4. barındırma/hospitality/gastronomy/hosting

“Yaşam dönüşümdür…”

 

İşlemler, Operation

İletişim, Communication,

Finansal Risk Yönetimi, Consolidation

Yetkilendirme, Delegation

İş Bütünleştirme, Integration

İşlemler, Operation

-Ürün/Stok

-İşgücü, Planlama, Özlük, Puantaj, Bordro

-Fatura/İrsaliye

-Satış/Satınalma Siparişleri

-Üretim Takip

-Ekosistem, Üye, Cari

-Müşteri İlişkileri Ve Servis

İletişim, Communication,

-Ajanda

-Mesaj/Haberci

-İçerik -Literatür

-Projeler

Finansal Risk Yönetimi, Consolidation

-Bütçe

-Kasa

-Banka

-Çek Senet

-Krediler

-Nakit Akışı, Ödemeler Ve Tahsilat

Yetkilendirme, Delegation

-Denetim, Muhasebe, Çizelgelenmiş Raporlama

-Güvenlik, SaaS, IaaS, PaaS, Cloud, DC Outsourcing

-İşlem Bazlı Gözetim

İş Bütünleştirme, Integration

Değişim Yönetimi, Yenilikçilik, Innovation

-İş Modeli Geliştirme, Süreç Tanımlama

-iDönüşüm Metodolojisi

-B2B2C: iTicaret

Rekabetçi kurumsal yönetişimin iş nesnelerini bütünleşik bir frame work halinde, tüm dünyada ve tüm dünyayla iş yapmayı sağlayan, tüm enformasyon sistemini merkezi bir ortamda tüm iş ortaklarıyla paylaştırıp konsolide eden bir kurumsal yönetişim tanımı ve yerleştirme iradesi gereklidir.

Artık kaos esas, istikrar ise istisnai bir andır; bu durumda asıl gündemimiz “Karmaşayı Yönetilebilir Kılmak”tır.

Hayatın Her A(la)nını;

yaşayan, değişen süreçler ve aktörler olarak kavrayıp yönetişimini örgütleyip sürdürmek zorundayız.Burada kazanılması gereken kurumsal yetenek; iş/görev hedeflerinizle iş/görev uygulamalarınızın örtüştürülmesi ve iş/görev ifa süreçlerinde kurumun yaşayabileceği risk ve maliyetlerin algılanması, tanımlanması ve kontrolüne ilişkin yönetişim alanlarına hakimiyettir.

İ.S. Internetten Sonra Her dönüşüm yeni bir bilgi teorisidir. Internet bir teknolojik dönüşümdür ve işi kökten değiştirmektedir.

Internet Çağında Kurumsal İş Sistemleri

İş yazılımları;

 • iş süreçleri analizini,
 • süreçlerin takibini,
 • faaliyet verisinin tutulmasını, ölçümlenmesini, saklanmasını, erişilmesini ve
 • faaliyet performansının analizi ve raporlanmasını

kapsayan Internet bazlı enformatik sistemlerdir.

Internet çağında işin aslı yönetişimdir:

bilişim ve iletişim teknolojilerinin (ICT)

iş yönetim bilgi ve görgüsünü desteklemesidir.

 • tek noktadan veri girişi
 • veri bütünlüğü, tutarlılığı, erişebilirliği, güvenliği
 • sürdürülebilir ICT altyapısı ile iş süreçleri takibi ve yönetimini örtüştüren yalın yönetişim süreçleri
 • işlevsel bütünleşiklik
 • a/s mimari
 • kullandırma modelleri

Internet çağında enformatik bir iş sistemi, işin; Planlama, Bütçe, İşgücü, İnsan kaynakları, Satınalma, Üretim, Bakım ve İdame, Satış ve Pazarlama, Müşteri İlişkileri, Teknik Servis, İş zekası, Raporlama, Risk ve Performans, v.d. tüm süreçlerinin (4,000+ features) yerel mevzuata ve uluslararası finansal raporlama standartlarına uygun olarak, Internet bazlı tek bir sistemde; sürdürülebilirlik, karlılık, verimlilik esneklik, operasyonel hız, v.d. hedefleri ve parametreleri ile kayıtlanarak yönetimidir.

Enformatik’i bir anlam haritasına dönüştürmeliyiz: Yönetmeyi, yürütmeyi, altyapıyı, veriyi, güvenliği, iletişimi kapsayan bu her alan diğeriyle farklı bağlamlarda ilişkilendirilebildiğinden aslolan “transaction/işlem” bazlı bir izleme, değerlendirme çerçevesi (application framework) etrafında kurumu yapılandırmaktır. İşbu “application framework” bir eİş uygulama platformudur:

 • İş akışları, süreçler, işbirliği modalitesi
 • ERP, CRM, SCM, HRM, v.d.eklektik iş uygulamalarının bir enformasyon sistemi konsolidasyonuna tahvili
 • Dünyada süregiden intersektörel resegmentasyonun kuruma yansımaları
 • Örgütsel cevvaliyetin satış/pazarlama ağırlıklı modalitesi

İşin yolu hep aynıdır!:

 • Outsource!

Dış kaynak kullan! (dönüşüm, konsolidasyon ve toplulaşma)

 • Copy!

Tasarımı hızlı hallet! (gerekirse taklit ederek, kibarcası fikirden esinlenerek)

 • Simplify!

Süreçleri basitleştir!

 • Adapt!

Iş modellerini değişimlere hızla uyarla!

 • Re-act!

Iş fırsatlarını hızlı değerlendir!

Eski yaptıklarımızı sürdürmeye çalışmanın çok anlamlı olmayacağı görülüyor, “hızla uyum sağlamak” geleceğin tek teminatıdır.

Yönetimin işi gücü, kurumun gelecek değerini, Şirket Artı Değeri’ni arttırmaktır, şirketi ŞAD etmektir!

Bu amaca onları ulaştıracak etkenler ise günümüzde şunlardır:

Piyasa değerlerinin oluşumunda geleceğe ilişkin beklentileri etkileyen unsurlar arasında maddi olmayan varlıklar giderek önem kazanmaktadır:

 • organizasyonel etki, güvenlik – yenilikçi iş modeli geliştirme örgütleme kabiliyeti, yönetimin kalitesi, çalışan sadakati
 • kazancın kalitesi -marka gücü, know-how, yenilikçi araştırma geliştirme üretkenliği
 • bilanço gücü – mali, insani, fiziki, coğrafi kapasiteler.
 • RQ Reputation Quotient, itibar katsayısı -pazar ve tedarik zinciri iletişimi, paydaş sadakati

Bunların dışındaki, destek mahiyetindeki operasyonel yetenekler ,geleneksel işletme birimleri; üretim, tedarik, satış, personel, işin aslı değil, faslıdır.

Fasıllarda mükemmelleşmek aritmetik bir toplam olarak aslolan başarıyı tarif etmez!

Mükemmel birimleri olan ne devler battı dünyada!

Hiç kimse, tek başına güçlü değildir !

İş ortaklığı disiplini/terbiyesi, kurum değerini arttırmak için kritik faktördür.

İş ortağı seçimi, çoğunlukla pazar fırsatlarını da belirler.

İş ortaklığı geliştirme modeli – “Ürün tedarikçisi”nden “Stratejik iş ortağı”na safhalar:

 • tercih edilen tedarikçi
 • değer katan, exclusive tedarikçi (know-how, teknoloji iş ortağı)
 • ortaklaşa takım kurma & işbirliği – taktik iş ortağı – kısa vadeli win/win fırsatlar
 • müttefik iş ortağı “Coopetition” yaşayakalmak, varlığını sürdürmek için şarttır. (gelecek değerini yükseltmek amaçlı birleşmeler, işbirlikleri yoluyla rekabetçilik)
 • stratejik iş ortağı – Uzun vadeli ilişki – ortaklaşa işyeri, personel, birlikte geliştirme..

 

Tagler: ,

Şunlara Göz Atın

Küresel işletmelerin ERP sistemleri eskidi, hantal kaldı Küresel işletmelerin ERP sistemleri eskidi, hantal kaldı
ERP nedir, ne değildir? ERP nedir, ne değildir?
ERP Kurumsal check-up: İş süreçleriniz ne kadar akıcıdır? ERP Kurumsal check-up: İş süreçleriniz ne kadar akıcıdır?
İş uygulamalarının know-how içeriği neleri kapsar? İş uygulamalarının know-how içeriği neleri kapsar?

ERP arrow ERP
ERP arrow CRM
ERP arrow HRM
ERP arrow e-Fatura
ERP arrow e-Defter
ERP arrow e-Arşiv

ERP arrow Kurumsal İş Ugulamaları
ERP arrow Sektörel İş Uygulamaları
ERP arrow i-Dönüşüm Entegratörü
ERP arrow e-Devlet Projeleri
ERP arrow Haberler
ERP arrow Başarı Hikayeleri

   ERP arrow Ana Sayfa
   ERP arrow Kurumsal
   ERP arrow Ürünler / Hizmetler
   ERP arrow iDönüşüm
   ERP arrow Sektörler
   ERP arrow Referanslar

ERP arrow İletişim
ERP arrow Genel Merkez
ERP arrow Ankara Ofis
ERP arrow İzmir Ofis
ERP arrow Bursa Ofis
ERP arrow Bakü Ofis


ERP linkedin  ERP googleplus      

ERP facebook  ERP youtube  ERP rss    


ERP uyumsoft akademi ERP edevlet ERP idonusum ERP mutabakat
© 2016 Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri A.Ş. ® Tüm Hakları Saklıdır.