Uyumsoft Kurumsal İş Sistemleri


Satış: 0212 467 33 33      

Geçen Yüzyılın Teknolojisini Değiştirme Zamanı

makale-erp

İş dünyasının yönet”iş”iminin güvenliği, sürekliliği, sürdürülebilirliği
1)  Geçen yüzyılın teknolojisini artık değiştirme zamanı!

“Yaşam dönüşümdür…”

Askeri lojistik kökenli non-profit bir çerçeveden hareket eden MRP/CRP (kapasiteyi var kabul eden bir malzeme tedarik planlaması) sonuçta iflah olmaz eklektik bir işlem/özellik (features) yığınına varmıştır.

B2B2C Internet ile birlikte, SQL, OLAP çizelgelenmiş ve ad-hoc raporlama ve BIW iş/lem analizi imkanları artık işi ekosistem bazlı yeni bütünleşik, pratik, basit, kolay, iş modeline esnek bir kurumsal iş sistemi mimarisini mümkün kılmaktadır.

Mükemmeliyetçi iş süreçleri (business excellence) hedefleyen yeniden yapılanma (“to be”), işletme içi süreçlerde verimliliğin/karlılığın artırılmasına odaklanmış en iyileme (optimization),  türünün (sektörel) en iyisi uygulama mimarisi (best of breed), yerine; ekosistemin (hammadde/mal/destek/hizmet tedarikçileri, üreticiler, dağıtıcılar, re/organize perakendeciler, lojistikçiler ve tüketiciler) tüm aktörleri arasındaki malzeme/yarı-mamul/ürün/hizmet, veri ve para akışının geri dönüşümünü de içeren, tüm süreçlerin aynı enformatik platformda takibinden oluşan bir bütünü, ortak iş kültürü olarak tanımlamalıyız.

Burada herkesin, kendini sektör ilan ettiği ve faklılaştırdığı çerçeveler (framework) yerine, dört temel ön tanımlı (pre-set) evrensel iş modeli etrafında standartlar oluşturulmalıdır. Tayin edici olan, 4 iş modelinden birini, dünyanın herhangi bir yerinde, kullanıcıya göre bir UTF8 dilinde, SaaS olarak hızla hayata geçirmektir…

2) Geçen yüzyılın teknolojisini artık değiştirme zamanı!

“Yaşam dönüşümdür…”

Karın kaynağı, çoktan beri (Zara’dan beri diyebiliriz);  “en”ler, mükemmelleştirmeci faklılaşmalar (markalaşma, cilalı imaj, etc.) değildir;
hız, makul fiyat ve response’ta esnekliktir.

“İş”in Aslı Yönetişim!”

Yönetişim = yönetim + iletişim + bilişim’dir.

Geleneksel işletme birimleri; üretim, tedarik, satış, personel’e tekabül eden operasyonel  yetenekler,  işin aslı değil, faslıdır. Fasıllarda mükemmelleşmek, aritmetik bir toplam olarak başarıyı tarif etmez!  Mükemmel birimleri olan ne devler, battı dünyada!

Aslolan yönetişimdir!

Artık geçmişin bu eklektik gelişim sürecinin işletme odaklı mimari modüllerinden (SCM, ERP, CRM, v.d.)

daha iş odaklı enformatik sistem kavramsallaştırmasına yönelmeliyiz:

Değişim Yönetimi, Yenilikçilik, Innovation

İşlemler, Operation

İletişim, Communication,

Finansal Risk Yönetimi, Consolidation

Yetkilendirme, Delegation

İş Bütünleştirme, Integration

3) Geçen yüzyılın teknolojisini artık değiştirme zamanı!

“Yaşam dönüşümdür…”

Değişim Yönetimi, Yenilikçilik, Innovation

-İş Modeli Geliştirme, Süreç Tanımlama

SaaS, IaaS, PaaS, Cloud, DC Outsourcing

-B2B2C: iTicaret

-iDönüşüm Metodolojisi

iŞirket, MaliMühür, e-Fatura, e-Defter, e-İrsaliye, e-Ödeme, e-Arşiv, e-İmza, MERSİS/ESBİS, HKS, Yerinde Gümrükleme, v.d.

İşlemler, Operation

-Ürün/Stok,

-İşgücü, Planlama, Özlük, Puantaj, Bordro,

-Fatura/İrsaliye,

-Satış/Satınalma Siparişleri,

-Üretim Takip,

-Ekosistem, Üye, Cari,

-Müşteri İlişkileri ve Servis.

4) Geçen yüzyılın teknolojisini artık değiştirme zamanı!

“Yaşam dönüşümdür…”

İletişim, Communication,

-Ajanda,

-Mesaj/Haberci,

-İçerik –Literatür,

-Projeler,

5) Geçen yüzyılın teknolojisini artık değiştirme zamanı!

“Yaşam dönüşümdür…”

Finansal Risk Yönetimi, Consolidation

-Bütçe,

-Kasa,

-Banka,

-Çek Senet,

-Krediler,

-Nakit Akışı, Ödemeler ve Tahsilat,

6) Geçen yüzyılın teknolojisini artık değiştirme zamanı!

“Yaşam dönüşümdür…”

Yetkilendirme, Delegation

-Denetim, Muhasebe, Çizelgelenmiş Raporlama,

-Güvenlik,

-İşlem Bazlı Gözetim,

İş Bütünleştirme, Integration

7) Geçen yüzyılın teknolojisini artık değiştirme zamanı!

“Yaşam dönüşümdür…”

ERP Sistemlerinin Yakın Tarihçesi ve Yeni Yapısı:

ERP (Enterprise Resources Planning–Kurumsal Kaynak Planlama) uygulamaları, ismi pek te iyi konmamış bir ticari uygulama yazılımıdır. Bu isim, şirketleri çalıştırmak için gereken pek çok işlevi, tek bir sistem altında sunan bütünleşik bir yapıyı kasteder. Bu yapının ana yararı, değişik departmanlarda gerçekleştirilen aynı iş sürecine ait faaliyetleri, konsolide etmek ve verilerin tutarlılığını sağlamaktır. Böylelikle süreçlerin, hem disiplin altına alınması, hem de kesintisiz ve sorunsuz işleyişe kavuşması beklenir.

Geleneksel ERP içinde işlevsellik genel şirket organizasyon şemasındaki departmantal yapıyı dikkate alan anlayışla, çekirdek modüllere dağıtılmıştır. Finansman, satış/pazarlama, insan kaynakları, lojistik, üretim bunların genel olanlarıdır. Bu çekirdek modüllerin her biri, yüzlerce iş sürecini içerir. ERP sistemlerinin omurgası olarak ifade edebileceğimiz bu kısım, temelde bir OLTP (online transaction processing) yapısı sunar. OLTP işlem olarak adlandırdığımız kaynak değişikliklerinin, dijital ortamda gerçek zamanlı olarak kayıt edilmesidir. ERP içerdiği raporlama araçları ile OLTP veri tabanından ve diğer dijital dokümanlardan veri ve enformasyon derleme yeteneği sunması sayesinde, bir MIS (Management Information System) işlevselliği de içerme derdindedir. Bunlara ek olarak, klasik ERP yapısı içinde doküman yönetimi, iş akış otomasyonu gibi markalara göre değişen işlevler de yer alır.

8) Geçen yüzyılın teknolojisini artık değiştirme zamanı!

“Yaşam dönüşümdür…”

ERP Sistemlerinin Yakın Tarihçesi ve Yeni Yapısı

Yapısal değişiklikler:

Geleneksel ERP sistemlerini bugüne taşıyabilmek için mimariye üç farklı bileşen grubu dahil edilmiştir.

Bunların ilki “spin off bileşenler” dediğimiz standart ERP kümesine eklenen özel amaçlı fonksiyon setleridir. İleri finansal planlama araçları ile banka, sağlık, perakende, kamu gibi endüstri tabanlı ana amacı kurulum sürelerini kısaltmak olan eklerdir. Spin off bileşenler, ERP çekirdeğinde yapılan kısmi, arızi modifikasyonlarla, mevcut veri tabanını kısmen kullanmakla birlikte, bu eklektik “çözüm” sıkıntılıdır.

İkinci farklılık, “ara katman bileşenleri” denen; interneti kullanma gereksiniminden doğan ve diğer firmalarla işbirliği yapma olanağı kazandırmayı amaçlayan eklemeler yer alır. Bu eklemeler, çekirdeğe gerek duymadıkları gibi veri tabanı da kullanmazlar.

Üçüncü farklılık tedarik zinciri diktatörlükleri yönetiminin gereksinim haline getirdiği, “karmaşık bileşenler” diyebileceğimiz, çizelgeleme ve heuristic optimizasyon algoritmalarıdır. Tek bir fabrika için geliştirilmiş olan MRP (malzeme gereksinimleri planlaması) ve CRP (kapasite gereksinimleri planlaması) modülleri içindeki yetersiz planlama engine’ini telafi eden bu araç seti, hem ERP çekirdeğini ve veri tabanını kullanır, hem de kendisi için yaratılmış unsurlar içerir.

9) Geçen yüzyılın teknolojisini artık değiştirme zamanı!

“Yaşam dönüşümdür…”

ERP Sistemlerinin Yakın Tarihçesi ve Yeni Yapısı

Uygulama tabanlı değişiklikler:

Web tabanlı ERP sistemleri ile geleneksel, standart ERP sistemlerini kıyasladığımızda, yazılımın arayüzlerinin işlev tabanlı yaklaşımdan rol tabanlı yaklaşıma dönüştüğünü görürüz. Rol tabanlı yapıyı olanaklı kılan webdir: her kullanıcı için ayrı hazırlanmış arayüz sunarak, kullanıcıların işlerini yürütmek için ihtiyaç duydukları işlev ve hizmetlere kolayca erişebilmelerini sağlayarak üretkenliklerini arttırır. Self servis uygulamalarıyla da desteklenen ve bir kez logon olmakla hizmete hazır hale gelen bu sistem, emniyet düzeyini de yükseltmiştir.

10) Geçen yüzyılın teknolojisini artık değiştirme zamanı!

“Yaşam dönüşümdür…”

ERP Sistemlerinin Yakın Tarihçesi ve Yeni Yapısı:

Günümüzde ICT sistemlerinde tutulan verilerin rekabet avantajına dönüştürülebilmeleri için konsolide edilmeleri, korelasyonlarının analizleri gerekir. Ama yüksek işlemci kullanımı nedeniyle diğer isteklerin gerçeklemesi çok yavaşlayacağından; bu çalışmalar, OLTP veri tabanları üzerinde gerçekleştirilemez. Bu nedenle, veri ambarları kullanmaktadır. Veri ambarı üzerinde de, işlemciye en yakındaki belleği kullanan, donanımla birlikte gelen, sorgulamaları ve hesaplamaları hızlandıran bellek içi uygulamalar denilen, çözümler, OLAP (online analytical processing) ve veri madenciliği gibi iş zekâsı araçları kullanılarak daha iyi kararlar almak mümkündür.

Tagler: ,

Şunlara Göz Atın

Küresel işletmelerin ERP sistemleri eskidi,  hantal kaldı Küresel işletmelerin ERP sistemleri eskidi, hantal kaldı
ERP nedir, ne değildir? ERP nedir, ne değildir?
ERP Kurumsal check-up:  İş süreçleriniz ne kadar akıcıdır? ERP Kurumsal check-up: İş süreçleriniz ne kadar akıcıdır?
İş uygulamalarının know-how içeriği  neleri kapsar? İş uygulamalarının know-how içeriği neleri kapsar?

ERP arrow ERP
ERP arrow CRM
ERP arrow HRM
ERP arrow e-Fatura
ERP arrow e-Defter
ERP arrow e-Arşiv

ERP arrow Kurumsal İş Ugulamaları
ERP arrow Sektörel İş Uygulamaları
ERP arrow i-Dönüşüm Entegratörü
ERP arrow e-Devlet Projeleri
ERP arrow Haberler
ERP arrow Başarı Hikayeleri

   ERP arrow Ana Sayfa
   ERP arrow Kurumsal
   ERP arrow Ürünler / Hizmetler
   ERP arrow iDönüşüm
   ERP arrow Sektörler
   ERP arrow Referanslar

ERP arrow İletişim
ERP arrow Genel Merkez
ERP arrow Ankara Ofis
ERP arrow İzmir Ofis
ERP arrow Bursa Ofis
ERP arrow Bakü Ofis


ERP linkedin  ERP googleplus      

ERP facebook  ERP youtube  ERP rss    


ERP uyumsoft akademi ERP edevlet ERP idonusum ERP mutabakat
© 2016 Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri A.Ş. ® Tüm Hakları Saklıdır.