Uyumsoft Kurumsal İş Sistemleri


Satış: 0212 467 33 33      

ERP Sistemlerinin Tarihçesi

makaleler-erpsistemi

İş dünyasının yönet”iş”iminin güvenliği, sürekliliği, sürdürülebilirliği  

Geçen yüzyılın teknolojisini artık değiştirme zamanı!

“Yaşam dönüşümdür…”

1) ERP Sistemlerinin Yakın Tarihçesi ve Yeni Yapısı

ERP’lerin Know-How İçeriği:

ERP sistemleri içlerinde, değişik iş süreçleri yapıları bulunur. ERP satıcısı firma, önceki müşterilerinin uygulamalarını yazılımı içinde barındırdığından, müşteriler bu uygulamaları görmek ve bunlara bakarak kendi süreçlerini yeniden tasarımlamak fırsatına kavuşurlar. Eğer, ERP sistemi edinen bir şirket, bu know-how’ı değerlendirirse, hem fevkalade bir ‘yeniden yapılanma’ gerçekleştirebilir, hem de Sarbanes Oxley gibi standartlara uyum yakalarlar. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, günümüzde birer birer batan dünya devlerinin eskimiş iş modellerini “best practice” olarak sunan uluslararası yazılımları yerleştirmekten kaçınmak gerektiğidir.

ICT kararları, sıklıkla karşılanmamış beklentiler, işletme içi politik gündemler, irrasyonel yönetsel talimatlar, ICT profesyonellerinin kariyer hedefleri, afazik tedarikçi vaatleri ve marka mistifikasyonundan oluşan bir atmosfer içinde, teknik ve işlevsel gereksinimlere ilişkin tanımlamalar (RFP/RFI) yapılmaksızın, göz kararıyla veya eksik, hatalı, basit tablo karşılaştırmaları üzerinde temellenmiş yetersiz analitiklerle alınmaktadır.

Değerlendirilmesi gereken ürünler değil, işletmenin gereksinimleridir:

iş süreçlerini tasarlamak ve işlevsel gereksinimlerle eşleştirmek, sistem girdi/çıktıları ile çizelgelenmiş raporları, iş akışlarını tanımlamak, ICT’ni iş modeliyle örtüştürmektir.

Gideceğiniz yeri bilmiyorsanız, size hangi araç uyar ki?

2) ERP Sistemlerinin Yakın Tarihçesi ve Yeni Yapısı

Dikkat! Tedarik Zinciri Diktatörlükleri Yönetimi

Tedarik gereksinim duyulan bir ürünün; doğru zaman, doğru şekil ve doğru miktarda uygun maliyet ile temin edilmesidir. Temin edilen ürünün, tedarikçi tarafından üretilebilmesi için kendi hammaddelerinin tedarikini de aynı şekilde sağlanması gerekir. Bu şekilde, ilk maddeye kadar giden bir tedarik zinciri oluşur. Tedarik zinciri, bir ürünün ilk maddesinden başlayarak, tüketiciye ulaşması ve geri dönüşümünü de içeren tüm süreçlerde yer alan tedarikçi, üretici, distribütör, perakendeci ve lojistikçilerden oluşan bir bütündür.

Tedarik zinciri boyunca, ürün/malzeme, bilgi ve para akışı gerçekleşir. Bu akışların her biri, zincir içindeki şirketlerin tümünün performansını etkiler.

Söz konusu akışlar yavaşladıkça maliyetler artmaya başlar:

·         malzeme akışı yavaşladıkça, hatta durunca stok maliyetleri veya kayıp satış maliyetleri,

·         bilgi akışı yavaşladıkça, değişkenlik ve belirsizlikten kaynaklanan maliyetler ve

·         para akışı yavaşladıkça, finansman maliyetleri artar.

Zincir içindeki gecikme ve beklemeler, tüm akışları olumsuz yönde etkiler.

Bu çerçevede, tedarik zincirine dikte edebilen uluslararası tekeller için hükmettikleri zincirin, çevikliği ve esnekliği ile zincir üyesi şirketler arasındaki kendileri tarafından tanımlanmış “işbirliği” kavramı, son derece önem arz etmektedir.

Günümüz işletmelerinin gereksinimi ise, içinde yer aldıkları ekosistemlerdeki işletmelerle; eş zamanlı, iş kültürü çerçevesinde işbirliği halinde çalışabilmek ve böylece ekosistem bazlı rekabetçiliktir.

3)  ERP Sistemlerinin Yakın Tarihçesi ve Yeni Yapısı

Ekosistem yönetimini gerektiren eğilimler

Özel paketleme / dağıtım için müşteri talebi,

Kısa çevrim zamanları,

Ürünlerin kitlesel özelleştirilmesi (mass customization),

Ürün hattı ve stoklama birimi (SKU) sayısında artış (proliferation),

Küresellerin operasyonlarına karşılık, gelişmekte olan ekonomilerin alternatif küreyelleşen operasyonları; tedarik, üretim, satış ve pazarlama dahil süreçler,

Üretim operasyonlarında dış kaynak, fason, 2.nesil tedarikçi kullanımı,

Üçüncü/Dördüncü parti lojistik (3PL) sağlayıcıları kullanımı,

Satıcının yönlendirdiği envanter (VMI) ve sürekli ikmal programları (CRP Continuous Replenishment Programs) gibi tedarikçi ve müşterileri ile ortak yönetilen envanter uygulamaları,

Çevik üretim girişimleri (Agile Manufacturing İnitiatives),

Şirket birleşmeleri, satın almalar (m&a mergers & acquisitions) ve konsolidasyonlar…

4) ERP Sistemlerinin Yakın Tarihçesi ve Yeni Yapısı

Tedarik zincirinde dalgalanmaya yol açan etkenler;

·         fiyat dalgalanmaları,

·         işbirliği ve iletişim eksiklikleri,

·         işgücü kalitesi ve kantitesinde yetersizlikler,

·         kampanya ve iskontolar,

·         ölçek ekonomisi,

·         planlama yetersizliği,

·         şişirilmiş ve düzensiz sipariş miktarları,

·         talep tahmini algoritma ve parametrelerinde tutarsızlıklar,

·         uzun ve çevik olmayan tedarik süreleri…

5)  ERP Sistemlerinin Yakın Tarihçesi ve Yeni Yapısı:

Tedarik zincirinde dalgalanmaya yol açan ana etkenlerin yolaçtığı  “Kamçı Etkisi” (Bullwhip Effect),

Tedarik zincirinde yer alan şirketlerin, kendi tedarikçilerine sipariş vermesi, genelde tekrarlayan bir yapıya sahiptir. Herkes, satış siparişlerini ve tahminlerini dikkate alarak, gereksinim duyduğu hammadde ve malzemeler için tedarikçilerine sipariş verir. Ancak tedarik siparişlerinin değişkenliği, satış siparişlerine göre daha fazladır:

perakendecinin müşteri talebi fazla değişken olmadığı halde,

perakendecilerin distribütörlere olan siparişlerinde çok daha fazla,

distribütörlerin fabrikaya verdiği siparişlerdeki dalgalanma ise daha da fazladır.

Tedarik zinciri boyunca siparişlerin gittikçe artan değişkenliği ve bilgi bozulması zincirde Kamçı Etkisine neden olur. Bunun nedeni tedarik ve üretim süreçlerinde oluşabilecek fire, miktar, gecikme, bilgi eksikliği vb sorunlara karşı önlem almaktır. Ayrıca tedarik zinciri boyunca bilginin aktarımı esnasında ortaya çıkan hatalar, varyansı artırmakta ve dolayısıyla her bir zincir üyesi şirket için olumsuz sonuçlar oluşturabilmektedir.

Gereksiz dalgalanmalar, tedarik zinciri planlama ve uygulama sürecini karmaşıklaştırır ve şu istenmeyen durumlara neden olur:

• Çizelgeleme belirsizliği ve değişkenliği artar,

• Kapasite limitleri aşılabilir veya kapasitenin altında kalınabilir,

• Ürün çevrim süreleri uzar,

• Güvenlik stoğu miktarları artar,

• Genel işletme maliyetleri artar,

• Müşteri hizmet seviyeleri düşer,

• Satış ve kârlılık azalır…

 

6) ERP Sistemlerinin Yakın Tarihçesi ve Yeni Yapısı:

Günümüzün kaotik iş dünyasında, tedarik zincirindeki değişkenliği kontrol altına alabilmek için şimdiye dek geliştirilen işbirliğine dayalı tahmin planlama ve ikmal araç ve yöntemleri pek de tatmin edici olamamıştır (supply chain collaborative planning, forecasting and replenishment).

APS araçlarının, kaynakların, etkin kullanılmasıyla değer yaratabilecek alanlar şunlardır:

·         Çevrim sürelerinin minimizasyonu % 30 – 50 kısaltılması,

·         Darboğazların giderilmesi,

·         Envanter üzerindeki kontrol düzeyinin yükseltilmesi,

·         Envanterin azaltılması % 25 – 60,

·         Gecikme ve beklemelerin en aza indirilmesi,

·         Hizmet düzeyinin ve kalitesinin artırılması,

·         Iskartanın azalması,

·         Kar marjlarının maksimizasyonu,

·         Müşteri beklentilerinin karşılanması,

·         Müşteri memnuniyetinin ve hizmet seviyesinin artırılması,

·         Müşteri siparişlerine gerçekçi teslim tarihleri verilebilmesi (ATP-Available to Promise) gecikmelerin minimizasyonu,

·         Operasyonel karmaşıklıkların yok edilmesi,

·         Makine/kalıp/hat hazırlama (set up) sürelerinin optimizasyonu,

·         Sipariş karşılama oranının iyileştirilmesi % 20 – 30,

·         Sipariş taleplerine anında alternatif çözümler üretilebilmesi (CTP-Capable to Promise),

·         Talep tahmin başarısı % 25 – 80,

·         Teslim performansının iyileştirilmesi % 15 – 28,

·         Toplam lojistik maliyetlerin azaltılması % 25 – 50,

·         Üretim hacminin maksimizasyonu,

·         Üretim maliyetlerinin düşürülmesi,

·         Ürün üretim zamanının kısalması,

·         Kapasitenin etkin kullanımı; kapasite kullanım oranı artışı % 10 – 20,

·         WIP’in azalması…

7) ERP Sistemlerinin Yakın Tarihçesi ve Yeni Yapısı

Tedarik zinciri yönetimi artık bir lojistik sektörü operasyonu olmuştur

Tedarik zincirinin bir aşaması olarak, müşteri gereksinimlerini karşılamak amacıyla, tedarik noktalarından teslimat noktalarına kadar, ürün, hizmet ve ilgili bilgilerin akış ve depolanmasının etkin ve verimli bir şekilde planlama, uygulama ve kontrol edilmesi süreçlerini kapsayan lojistik, artık müşteriler ve diğer paydaşlar için değer yaratan ürün, hizmet ve bilgi sağlamak amacıyla, ilk tedarikçiden son kullanıcıya kadar olan kilit iş süreçlerinin entegrasyonu hizmetlerini de portföyüne katmıştır. Lojistik, ürünleri olması gereken yere ulaştırmak için taşıma, depolama, gümrükleme vd. faaliyetleri, tüm şirket faaliyetlerini ve zincirin diğer şirketleriyle olan ilişkilerini kapsayacak şekilde organize ederek, entegre bir şekilde gerçekleştirir.

8) ERP Sistemlerinin Yakın Tarihçesi ve Yeni Yapısı

Ekosistem Yönetişimi işlevselliği ve amaçları (olursa iyi olur!):

• değişkenliği ve belirsizliği azaltmak,

• talep ve arz planlama (demand and supply planning),

• enformasyon paylaşımı (information sharing),

• tedarikçiye müşterinin ve müşteriye tedarikçinin temsilcisinin erişimi,

• esnek sözleşmeler ile çalışmak (everything is possible! buy back, pay back, revenue-sharing, quantity-discount, v.d.),

• yalın, çevik ve çekme (lean, agile, pull/KANBAN), yalın ve çevik (leagile), tam zamanında üretim (JIT), sırasına göre teslimat, senkronize üretim, sıralı sevkiyat, çapraz sevkiyat (cross docking), döngüsel sefer (milk run), vd. yöntemlerle gereksiz fazlalıklar ve israflardan sakınmak,

•tedarik süresini kısaltmak,

• B2B2C/EDI/XML, Hızlı Yanıt (Quick Response) eksenli iş süreçleri,

• İleri planlama ve çizelgeleme (APS), işbirliğine dayalı tahmin planlama ve ikmal (CPFR collaborative planning, forecasting and replenishment)  algoritmaları,

• iş ağı tasarımı (business network design),

• ortak satınalma, pazar inşa ve back office destek faaliyeti,

• tedarikçi yönetimli envanter (VMI),

• tedarikçi parkı (Supplier Park),

• ekosistem bazlı takip ve izlenebilirlik (tracking and tracing),

• tedarik zinciri modellemesi (SCOR),

• 3./4.Parti lojistik iş modelleri (3/4PL)…

9) “Yaşam dönüşümdür…”

Kurumsallaşma;

İş ile iş (B2B),

İş ile insan (B2E ve B2C) ve

İnsan ile insan (E2E)

arasındaki her türlü ilişkinin enformatik bir sistem üzerinde tanımlanmasıdır.

ERP, SCM, HRM, CRM, v.d. eklektik yaklaşımlar içeren bu amaca hizmet eden ICT platformuna “kurumsal iş sistemi” diyebiliriz.

Bu sistem üzerinde, planlama, sipariş, tedarik, lojistik süreçleri ve ilişkili tüm verilerin oluştuğu işlemlerle raporlama yer almaktadır.

Bir “kurumsal iş sistemi” yerleştirme projesinde, yazılımın işlevselliği/fiyatı/bütünleşik kapsamı kadar; satan firmanın geçmişi-geleceği, sizin yetenekleriniz, çalışanlarınız, patronunuzun tutumu, müşterilerinizin ve diğer paydaşlarınızın sisteme katılımı gibi çoğaltılabilecek (ayrı ayrı ve aynı zamanda bir arada) faktörlerin öneminde, bilinçli alıcı bu gibi süreçlerin farkındadır.

Tagler: , ,

Şunlara Göz Atın

Küresel işletmelerin ERP sistemleri eskidi,  hantal kaldı Küresel işletmelerin ERP sistemleri eskidi, hantal kaldı
ERP nedir, ne değildir? ERP nedir, ne değildir?
ERP Kurumsal check-up:  İş süreçleriniz ne kadar akıcıdır? ERP Kurumsal check-up: İş süreçleriniz ne kadar akıcıdır?
İş uygulamalarının know-how içeriği  neleri kapsar? İş uygulamalarının know-how içeriği neleri kapsar?

ERP arrow ERP
ERP arrow CRM
ERP arrow HRM
ERP arrow e-Fatura
ERP arrow e-Defter
ERP arrow e-Arşiv

ERP arrow Kurumsal İş Ugulamaları
ERP arrow Sektörel İş Uygulamaları
ERP arrow i-Dönüşüm Entegratörü
ERP arrow e-Devlet Projeleri
ERP arrow Haberler
ERP arrow Başarı Hikayeleri

   ERP arrow Ana Sayfa
   ERP arrow Kurumsal
   ERP arrow Ürünler / Hizmetler
   ERP arrow iDönüşüm
   ERP arrow Sektörler
   ERP arrow Referanslar

ERP arrow İletişim
ERP arrow Genel Merkez
ERP arrow Ankara Ofis
ERP arrow İzmir Ofis
ERP arrow Bursa Ofis
ERP arrow Bakü Ofis


ERP linkedin  ERP googleplus      

ERP facebook  ERP youtube  ERP rss    


ERP uyumsoft akademi ERP edevlet ERP idonusum ERP mutabakat
© 2016 Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri A.Ş. ® Tüm Hakları Saklıdır.